Friday, August 20, 2004

خلجستانخلجستان

خلجستان منطقه‌ای وسيع در فلات مرکزی ايران است. منطقه‌ای که از شهر قم تا ساوه و اراک و.. را دربر می‌گيرد. طبق برخی اسناد حضور ترکان خلج در اين منطقه بيش از هزار سال قدمت دارد. مردم اين منطقه‌ در گويش گفتاری خويش قواعد ترکی باستان را رعايت می کنند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home