Tuesday, June 19, 2007مجسمه های شیر و خورشید امپراطوری قاجار، باردیگر بر سر در مجلس شورای ملی قامت خواهند افراشت

میللی شورا- براساس طرح برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرار است بزودی مجسمه های شیرو خورشید امپراطوری ممالک محروسه قاجار، برای بار دیگر، بر سر در مجلس شورای ملی عهد مشروطیت نصب گردد.

متاسفانه بعد از حاکمیت رژیم آپاتاید در ایران، مجسمه های شیرو خورشید که سمبل تورکان قاجاری است از فراز سر در اصلی مجلس شورای ملی برداشته شد.

برداشتن این مجسمه های سنگی از یک سوی به مثابه اهانت به انقلاب کبیر مشروطیت و بالاخص بزرگان آذربایجانی این انقلاب و از سوی دیگر به منزله تخریب آثار تاریخی و فرهنگی بود. امید است با برافراشته شدن این مجسمه ها، بعد از گذشت یک قرن، مجددا شاهد رویکرد ملی به رنسانس عصر عباس میرزا و دموکراسی عهد احمد شاه باشیم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home