Wednesday, January 30, 2008

مصاحبه‌ اختصاصي وبلاگ تلخاب فراهان با يك شخصيت پژوهشگر ترك وخلجمصاحبه‌ اختصاصي وبلاگ تلخاب فراهان با يك شخصيت پژوهشگر ترك وخلج

لطفاً خودتان را معرفي فرمائيد؟

باعرض سلام وادب به محضر شمادوستانِ دانشجو ودانش آموختگان همزبان(تيل تاش)بويژه اعضاي فعال موسسه خلج شناسي كه دراين محفل صميمي گردهم آمده ايد. ازفعاليت هاي فرهنگي اجتماعي تك تك مديران وبلاگ هاي(خلج، بيليم،بن چنار، چاهك وخلجستان-آذر و...) مخصوصاً ازمديروبلاگ تلخاب فراهان كه با درايت وكياست توانسته است قدم هاي مثبتي در راستاي حفظ فرهنگي اين قوم كهن بردارد تشكرمي نمايم.

اينجانب علي اصغرجمراسي با تخلص ( بيليم)متولد1343،

از روستاي خلج زبان تلخاب ازتوابع شهرستان تفرش،فارغ التحصيل كارشناسي ارشد دررشته علوم سياسي ومعارف اسلامي ازدانشگاه امام صادق عليه السلام(1369).كه درحال حاضرامور مهاحرين ،پناهندگي وقاچاق انسان رادريكي ازادارات جمهوري اسلامي پيگيري مي نمايم.

لطفاً مختصري راجع به معناي تخلصي كه براي خود انتخاب نموده ايد بيان فرماييد؟

همانطوركه مستحضريد كلمه‌ي بيليمBILIM يك واژه‌ي اصيل خلجي تركي است ازمصدر بيلمكBilmək به معناي دانستن،فهميدن،علم كسب كردن،درك كردن وكلمه بيليم نيز به معناي حكيم،فهيم،علم،معلومات،درك ،روشن آگاهي و..ازهمين ريشه مي باشد.اما انتخاب اين عنوان نه بخاطر اين است كه اينجانب ادعايي براي دانايي،علم معلومات و..داشته باشم،بلكه نمايانگرميزان ودرجه‌ي ارادتم به شاعرشهير ترك وخلج و عارف بزرگ زنده ياد حكيم تئليم خان ساوه اي است كه اين واژه را برگزيده ام.

مختصري از سوابق وفعاليت هاي علمي ومطالعاتي خوتان راشرح دهيد؟

ألف) سوابق وفعاليت هاي علمي پژوهشي و فرهنگي:

1- مسئول مركزمطالعات سياسي استانداري مركزي به مدت دوسال .

2- سرپرست واحد آموزش استانداري مركزي .

3- مسوول راه اندازي وسرپرشت دانشگاه پيام نور واحد فراهان يك سال

4- آشنايي وتسلط به زبان هاي :فرانسه،عربي وتركي ازجمله( لهجه هاي استانبولي،آذري وخلجي)

بيش از يك دهه سوابق تدريس دروس ذيل دردانشگاه ها ومراكزعلمي استان مركزي::

- كليات حقوق اساسي ،

- حقوق اداري،

- حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ،

- تاريخ عقايد وانديشه سياسي غرب ،

- جامعه شناسي عمومي،

- قوانين ومقررات استخدامي درايران،

- حقوق ثبت

ب)فعاليت هاي علمي پژوهشي:

1) تأليفات وكتب منتشرشده:

1- جمراسي ، علي اصغر ،بررسي مفاهيم نظري امنيت ملي(عوامل تهديد وشيوه هاي حراست ازآن)، تهران :مركز اموزش مديريت دولتي، 1374.

2- جمراسي ، علي اصغر ،خلج ها يادگارترك هاي باستان(بررسي سيرمهاجرت اقوام خلج از تركستان تاخلجستان وفراهان)، تهران : انديشه نو، 1385.

3- جمراسي ، علي اصغر ،قارشوبالوققا سلام(پيرامون دستورزبان خلجي به انضمام اشعارتركي خلجي،تهران: انديشه نو، 1386 . (زير چاپ).

4- ترجمه استراتژي كميسارياي عالي پناهندگانِ سازمان ملل متحد (درسال 2004.براي اداره كل اموربين الملل وزارت كشورانجام شده است).

5- جمراسي ،علي اصغر، وضعييت حقوقي پناهندگان در اسنادبين المللي. تهران: اداره كل اموربين الملل وزارت كشور ،1385.

2)تأليفات وكتبي تدوين شده اما تاكنون منتشرنشده است :

1- بررسي وضعيت مسلمانان فرانسه( اين كتاب 1376 به اتمام رسيده اما به علت كمبود هزينه مالي موفق به چاپ آن نشده ام) .

2- مديريت استراتژيك وامنيت ملي (درسال 1380تدوين آن به اتمام رسيده به علت كمبود هزينه مالي موفق به چاپ آن نشده ام ).

3- كليات حقوق اساسي (1376 براي دانشجويان مركز آموزش مديريت دولتي تدوين شداما به علت فقر مالي چاپ نشده است).

4- مقدمه اي برحقوق وآزاديهاي فردي درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.(1378 براي دانشجويان مركز آموزش مديريت دولتي تدوين شداما به علت فقر مالي چاپ نشده است چاپ نشده است).

5- جايگاه قوه قضائيه درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درسال تدوين ونسخه هاي آن دراختيار دانشجويان مقطع كارشناسي مركز آموزش مديريت دولتي قرارگرفت اما به علت كمبود اعتبار وهزينه مالي منتشر تاكنوم منتشرنشده است.)

3) مقالات علمي تخصصي منتشرشده :

1- جمراسي ، علي اصغر ،شيوه هاي دستيابي به امنيت پايدار،اراك: نشريه پرواز دانشگاه علو پزشگي اراك ،1378. ش 5.

2- جمراسي ، علي اصغر ، مقدمه اي بر رهبري وسيره سياسي امام خميني(ره)،اراك: نشريه همكار استانداري مركزي، 1378.

3- جمراسي ، علي اصغر، جايگاه جرم سياسي درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، خمين:آواي خمين،1379.ش 17.

4- جمراسي ، علي اصغر ،بررسي مفهوم تهديد- اراك: نشريه همكار استانداري مركزي،1377.

5- جمراسي ، علي اصغر، بحران آب درجهان بعد ازسال2000، اراك: نشريه همكار استانداري مركزي، 1378.

6- جمراسي ، علي اصغر ،جايگاه عريف دراسلام،اراك :نشريه همكار استانداري مركزي، 1378.

7- جمراسي ، علي اصغر ،چشم انداز پليس مطلوب درجمهوري اسلامي ايران، تهران: دفترمطالعات سياسي معاونت پژوهشي مجلس شوراي اسلامي،1386.ش 8683.

8- جمراسي ، علي اصغر ، پليس چابك ومتغييرهاي تأثيرگذار،تهران : دفترمطالعات سياسي معاونت پژوهشي مجلس شوراي اسلامي،1386.ش8731.

9- جمراسي ، علي اصغر ،چابك سازي عملي درسازمان پليس، تهران: مجله مطالعات سياسي سازمان عقيدتي ناجا،1386.

10- جمراسي ، علي اصغر ، نقش پليس درامنيت شهري وحكومتداري خوب،تهران: مجله مطالعات سياسي سازمان عقيدتي ناجا،1386.

11-جمراسي ، علي اصغر ، درآمدي بر خبر،خبرنويسي،وگزارش نويسي ، (جهت ارتقاي علمي كاركنان درسال1379 براي مركز اطلاعات واخبار استانداري مركزي تدوين شده است)، اراك: استانداري مركزي 1379.

12- جمراسي ، علي اصغر، مقايسه‌ي بين انديشه هاي دوشخصييت علمي استاد مرتضي مطهري وكونوسوكي ماتسوشيتا ي ژاپني(درزمينه‌ي ارزشها وضد ارزشهاي انساني)،اراك: استانداري مركزي، 1375.

4) مقالات علمي منتشرنشده

13- عوامل تهديد امنيت شغلي كاركنان دولت. 1379تدوين شده ولي دراختيار ناشرقرارنگرفته است.

14- بررسي مفهوم دارالحياد(اعتزال) بيطرفي.درسال 1367تدوين شده.

15- برگردان داستانهاي دوتن ازاساطيرعاشيق ترك(طاهير ميرزا وعاشيق كرم)به الفباي فارسي. درسال 1384 انجام شده ولي دراختيارناشر قرارنگرفته است.

درحال حاضر چه برنامه هايي در پيش رو داريد؟

ابتدا ازشما بزرگواربخاطر ابراز علاقه به زبان مادريت تشكركنم .

ازآنجاكه حفظ فرهنگ وسنن بويژه زبان مادري براي هرشخصي بسيار حائز اهميت است وزبان مادري مايعني تركي خلجي كه به آن تكلم مي كنيم همچون فرهنگ وآداب ورسوم براي ما ارزش حياتي دارد. متاسفانه نه تنها ناخواسته خودمان نسبت به نابودي اين آثارتاريخي ،فرهنگي واجتماعي وزبان مادري بسيج شده ايم بلكه محققين داخلي مانيزكمتررغبتي براي كنكاش در اين موارد ازخودنشان داده اند. ازطرف ديگر وقتي مي بينم درسال 1340 يك شخصيت علمي دانشگاهي بنام« گر هارت دوفر» از آلمان به منطقه خلجستان مي آيد وقتي بااين زبان اصيل تركي برخوردمي كند با اشتياق فراوان بيش از يك دهه پيرامون گويش واژه هاي خلجي كنكاش وتحقيق انجام مي دهد.،آنگاه درسال 1971 ميلادي كتابي تحت عنوان «ماتريال خلج »را منتشرمي‌كند.اين عوامل حركت وانگيزه ايي دروجودبنده ايجادنمودتا درامرحفظ ونگهداري اين زبانِ درحال انقراض ويا رساندن اين اسنادبه دست آيندگان داشته باشم.

اينجانب تاكنون گام هاي كوچكي در راستاي معرفي فرهنگ وآداب ديرين قوم خلج برداشته ام ازجمله:

1- كتاب «خلج ها يادگارترك هاي باستان»را درسال 1385 به رشته تحرير درآمده .

2- تلاش هاي اينترنتي از طريق آدرس ذيل به عمل آمده:

Http://khalaj.parsiblog.com

Http://bilim.blogfa.com

3- دروس آموزشي بسيار ساده زبان تركي خلجي براي علاقمندان تدوين شده.

4- اشعار ي به زبان تركي خلجي درزمينه فرهنگ،سنت وآداب گذشته‌ي اين قوم بيش ازهشتصد بيت سروده شده دريك منظومه اي بنام «قارشوبالوققاسلام»كه درشرف چاپ است.

5- به منظورنگارش صحيح وروان اين زبان الفباي 29 حرفي طراحي شده كه بسيار گويا مي باشد.

6 - به منظور معرفي اين زبان به علاقمندان ومحققين تركولوژ درسمينارهاي فرهنگي شركت نموده وقطعاتي از اشعار خودنظير (منيم خلج سخ بالوقوم)و منظومه قارشوبالوق رابراي جمع قرائت نموده .

7- به منظور تشويق جوانان وعلاقمندان به اين زبان قطعاتي از اشعار قارشوبالوققا سلام را آهنگ گذاري نموده وبه عنوان موسيقي اصيل خلج به برخي از دوستان هديه نموده ام.

استاد بنظرشما قدم بعدي براي حفظ اين زبان غني ورساندن آن به فرزندان آينده اين مرزو بوم چه مي تواندباشد؟

درحال حاضرمهم:

- وحدت،همدلي، جامعه دانشگاهي وعلاقمند به زبان وفرهنگ ديرين خلج ها براي حفظ آثار باقي مانده اين قوم كهن .

- تلاش براي تدوين يك فرهنگ لغات خلجي تركي به فارسي جهت آيندگان كه اينجانب قدم هاي اوليه رابرداشته ام حدود شش حرف آن را تقريباً كامل كرده ام ولي نياز به كمك وهمكاري شما عزيزان دارم.

- تقويت اين موسسه ازسوي محققين ودانش آموختگان در راستاي حفظ وتقويت آثار باقي مانده ‌ي اين قوم .

- بهترين راه براي حفظ واشاعه‌ي يك فرهنگ موسيقي است.ازطريق موسيقي سنتي با سازهاي سنتي برجاي مانده از آن قوم مثل چوگؤر كه به شدت مورد علاقه اقوام ترك مي باشد.مي توان تاحدودي انقراض اين زبان را به تعويق انداخت،درواقع گروهي لازم است درمراسم عروسي يا مجالس ديگر اشعارخلجي را با اين سازهاقرائت نمايند.همچنين با برگزاري مراسم شب شعر و...

- البته كاري كه توسط گروه تئاتر وتصويراين موسسه انجام مي دهد بسيار ارزشمنداست يعني تدوين فيلمنامه هايي سنن گذشته مثل عروسيها،اعياد،مراسم كوسا گلين وسيزده بدر ونيز ساختن فيلم هاي كوتاه از انواع بازيها وشاديهاي دوران نوجواني وجواني برجاي مانده از اين قوم مي توانند به فرهنگ قوم خلج كمك نمايند.

بيشتربه كدام قطعه از اشعارخودتان علاقه مند هستيد؟

همانطوركه مي دانيد هرشعري رنگ وبوي خاص خودرا دارد تفكيك آن نيز ازروي سليقه است.بنده بيشتر«قارشوبالوققاسلام»را مي خوانم آنگاه «منيم خلج سخ بالوقوم»شهرخوب من خلج و«شهيد هُولمَز»شهيد هرگزنميمرد.

لطفاً به عنوان حسن ختام مصاحبه آخرين قطعه ‌ي شعري راكه سروده ايدبرايمان قرائت بفرمائيد؟

خان بيلمزك

XAN BİLMƏZƏK

0 Comments:

Post a Comment

<< Home