Friday, November 20, 2009

كتاب قارشوبالوققا سلام به زبان تركي خلجي با اصلاحات براي دومين بار چاپ ومنتشرشد

چاپ دوم قارشوبالوققا سلاممشخصات كتاب

نام كتاب: قارشوبالوققا سلام

نويسنده: علي اصغر جمراسي

ناشر: انتشارات انديشه نو

طرح جلد: حوريه جمراسي

نوبت چاپ: دوم 1388

تيراژ: 1000

قيمت: 30000 ريال

مركز پخش: تهران،ميدان انقلاب،ابتداي خيابان كارگرشمالي،پاساژ فيروز،طبقه دوم انديشه نو،تلفن 66427371

شماره شابك: 8-32-6149-964-978

من«بيليم»م، بيلمِه كيمچه قالموشام

حيشَمَكي يُؤرَكيمه هاتمُوشام

شهرياردا، ماقُول ايلهام آلموشام

ياشاموشام تاتلوخ شيرين سُؤزُوله

دانُوشمُوشام توشومچا،من اؤزُومله

Mən bilim məm bilməkimçə qalmuşam

Hişəməki yürəkimə hatmuşam

Şəhriyarda maqul ilham almuşam

Yaşamuşam tatluĝ şirin sözülə

Danuşmuşam tuşumça mən özümlə

منظومه قارشوبالوق كتابي است شامل هفت گفتار كه بزبان تركي خلجي به شرح ذيل تهيه وتنظيم شده است:

گفتار اول روزنه‌اي است؛ جهت آشنايي محققين وتركولوژهاي گرامي باالفبا وآيين نگارش تركي خلجي.

گفتاردوم درواقع پيشواز اين منظومه است، باعنوان «تاتالارسؤزو» (سخن بزرگان).

گفتار سوم«قارشوبالوققا سلام»درواقع تكرارعنوان اصلي كتاب است. شامل مجموعه اشعاري است كه بصورت بئش- بئش (مخمّس) به سبك وسياق اثرجاودانه‌ي «حيدرباباياسلام» مرحوم استاد محمدحسين شهريار حيدربابا يا سلام،تدوين شده است.

اين فصل درواقع خاطرات تلخ و شيرين دوران كودكي و نوجواني نگارنده است كه بصورت نظم درآمده ودرقالب مجموعه اشعاري به زبان تركي خلجي درخدمت علاقمندان قرارمي گيرد.

گفتار چهارم باعنوان«نَغْمَه لر» حاوي تعدادي گرايلي وقوشما با عناوين مشخص كه بيشتر جنبه پندو اندرز دارد آمده است.

گفتارپنجم، شامل هشتاد و چهار دوبيتي با عنوان«بياتيلر»مي باشد.

گفتارششم تحت عنوان ترننوملارشامل چندقطعه ترانه تركي خلجي براي اهل دل تدوين گرديده است.

وسرانجام گفتار پاياني كتاب نيز شامل مجموعه لغات وواژه هاي تركي خلجي است به همراه معاني فارسي آنها به منظور كمك به خوانندگان محترم تدوين شده است.

هدف ازاين نوشتار،بيان خاطرات تلخ وشيرين خودبه زبان خلجي، و ترويج زبان وفرهنگ اصيل خلج ها ،ابراز ارادت ومحبت به اين آداب وسنت حسنه محلي ومعرفي اين فرهنگ به مسئولين ذيربط وهمچنين به آينده هاي دور و نزديك است. ونيز تفهيم اين اصل كه ارج نهادن به سنت هاي گذشته و زبان مادري منافاتي با رشد وتوسعه وپيشرفت ندارد؛ اگرچه دركشاكش توسعه وترقي بسياري ازآداب وسنن، قرباني مي شوند اما؛ درد بيگانگي ازفرهنگ خويش گمتراز درد ازدست دادن سرزمين نيست.چراكه:

بُؤدا خيال بانالاري،كُوٍن چالموشْ

اوجا تاغلار- تاشلار يادومچا قالموشْ

قارشوبالوق،اؤزی مَنه،دانُوشمُوشْ

بُو نه سَسَرسَن‌دونياقا،هاتموشاين

يئِكَه ‌بُوراق،كُؤردوم نِئده قالموشاين

مقصودما،دراين منظومه، فراترازمعرفي كوه موسوم به«قارشو»يا (دونا) ،به معناي قصر،ايوان وكاخ،در زبان خلجي است كه در ابتداي ورودي روستاي‌تلخاب واقع درسمت غربي قرار گرفته است.

اصل‌اين‌‌كلمه به همراه مهاجرت اقوام كهن خلج ازآسياي ميانه آورده شده است كه‌درحال ‌حاضر نيز درتركستان بزرگ به همين مفهوم از آن نام مي برند كلمه‌‌ي‌«بالوق»به‌معناي روستا و شهر است.

منظومه«قارشوبالوققاسلام»درواقع‌بيانگرتاريخ،فرهنگ،زبان،رفتار اجتماعي ‌و دريك‌كلام،عشق،آمال ‌وآرزوي ‌يك‌خلج به همنوعان و فرهنگ ‌گذشته‌ي‌خويش‌است.

اين منظومه روزنه‌اي براي‌ بازگشت به خويشتن ودريچه اي براي ارج نهادن به فرهنگ،سنن گذشته و قدمي جهت باز نويسي خاطرات شيرين به زبان‌تركي خلجي باشد.

اميداست مطالعه‌ي ‌اين اثر براي محققين،پژوهشگران،شعرا‌، اديبان، دانشوران، عاشيق‌ها وسايراقشارعلاقمندبه فرهنگ‌وادبيات ترك وخلج مثمر ثمر واقع گردد.

علي اصغر جمراسي

مخلص به«بيليم»

0 Comments:

Post a Comment

<< Home